Zapytanie ofertowe NR: RPPK.01.02.00-18-0061/ZAP1.

Tytuł projektu: „Analiza wykorzystania nowoczesnych metod mechanicznej rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania jako nawóz biomasy pozyskanej w wyniku rekultywacji zbiorników.”
 

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Zamawiający:
NTS Infrastruktura Sp. z o.o.
Ul. Kijowska 85
30-079 Kraków
NIP: 6922478925
REGON: 021212786   

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w formie studium wykonalności analizy zakresu prac B+R i wdrożenia nowoczesnych metody mechanicznej rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania jako nawóz biomasy pozyskanej w wyniku rekultywacji zbiorników.
W szczególności wykonawca w ramach zamówienia powinien:

 1. opracować analizę pełnego zakresu prac B+R,
 2. zastosować adekwatne do charakteru badania i założonego celu metody badawcze,
 3. opracować harmonogram i kosztorys prac badawczo rozwojowych


Przedmiotem analizy będzie opracowanie koncepcji prac badawczo rozwojowych unikalnych
na krajowym rynku metod rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania jako nawóz pozyskanej biomasy.
Usługa powinna polegać na opracowaniu studium wykonalności inwestycji zawierającym między innymi:

 • Analizę rozwiązań stosowanych na świecie.
 • Analizę rynku docelowego.
 • Analizę problemu technologicznego w kontekście potrzeb gospodarczych.
 • Wytypowaniu grup potencjalnych odbiorców gotowego produktu.
 • Określeniu rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem kosztowym i o najlepszych parametrach technicznych produktu.
 • Określeniu zasobów technologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
 • Określeniu prac badawczo-rozwojowych (B+R) koniecznych do realizacji inwestycji.
 • Oszacowaniu harmonogramu i kosztorysu prac B+R niezbędnych do przygotowania wersji próbnej prefabrykatów.

Warunki udziału w postępowaniu :
Zgodnie z pkt. 3 „Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje” zamówienie może być udzielone jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), tj. prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Jednostkę naukową w myśl przywołanych powyżej przepisów stanowią:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polska Akademia Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i
  upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z
  dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
  wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).
   

Dodatkowo, od wykonawców spełniających powyższe kryterium wymaga się, by były to jednostki, które:
- posiadają nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenę parametryczną wydziału, na którym prowadzony jest w/w kierunek przynajmniej na poziomie oceny B, Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do odbycia z Zamawiającym co najmniej 3 spotkań w siedzibie Zamawiającego dotyczących szczegółów wykonania analizy. Spełnienie każdego z powyższych kryteriów powinno być przez wykonawcę potwierdzone kopią stosownych dokumentów, referencji.

Termin składania ofert:
15 listopada 2016 godzina 15:00
 

Termin wykonania zamówienia:
16 grudnia 2016
 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim i składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 roku (godzina 15:00) w zaklejonej kopercie.
- Oferta w wersji papierowej powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 37-500 Jarosław, Rynek 26
- Oferta w formie elektronicznej (scan) na adres e-mail: m.rokosz@stabilizacje.net
Złożona oferta w formie elektronicznej powinna być opieczętowana i podpisana przez oferenta.
 

Termin otwarcia ofert:
15 listopada 2016 r. o godzinie 16.00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
- Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.
- Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej w budżecie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Link do ogłoszenia na stronie: www.stabilizacje.net (zakładka NTS Infrastruktura Sp. z o.o.)

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
A. Cena – 50% - 50 pkt.
B. Doświadczenie w realizacji prac B+R dla przemysłu, przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 15% - 15 pkt.
C. Doświadczenie w realizacji prac B+R dla Jednostek Naukowo Badawczych, przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 10% - 10 pkt.
D. Doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności inwestycji – 15% - 15 pkt.
E. Publikacje naukowe w czasopismach listy A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 10% - 10 pkt.


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena netto 50% - 50 pkt.
Ilość projektów B+R realizowanych dla przemysłu przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 15% - 15 pkt.
Ilość projektów B+R realizowanych dla Jednostek Naukowo Badawczych przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 10% - 10 pkt.
Ilość studiów wykonalności inwestycji opracowanych przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu – 15% - 15 pkt.
Ilość publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu – 10% - 10 pkt.
Łączna maksymalna liczba punków z wynosi 100. Zamawiający obliczy wartość punktową danej oferty dodając do siebie punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach:
A+B+C+D+E = wartość punktowa danej oferty

Punkty dla każdego kryterium zostaną obliczone oddzielnie według następującego wzoru:

Kryterium A = (Cena oferty najtańszej)/(Cena oferty badanej) × 50 = liczba punktów.
Kryterium B = 0-1 projektów: 0 pkt., 2-3 projektów: 5 pkt., 4-5 projektów: 10 pkt., powyżej 6 projektów: 15 pkt.,
Kryterium C = 0-1 projektów: 0 pkt., 2-3 projektów: 5 pkt., powyżej 4 projektów: 10 pkt.
Kryterium D = 0-5 studiów wykonalności inwestycji 0 pkt., 6-10 studiów wykonalności inwestycji: 10 pkt., powyżej 11 studiów wykonalności inwestycji: 15 pkt.
Kryterium E = 0-3 publikacje: 0 pkt., 4-7 publikacji: 5 pkt., powyżej 8 publikacji: 10 pkt.
W przypadku kryteriów B, C, D, E projekty B+R, studia wykonalności inwestycji, publikacje uwzględnianie są tylko jeden raz niezależnie od tego ilu członków Zespołu oddelegowanego do realizacji projektu brało w nich udział. 
Maksymalny okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć 16.12.2016 roku. Jednakże należy również uwzględnić terminy pojawiające się w dokumentacji konkursowej. Termin nie może być dłuższy niż wymogi dokumentacji przedmiotowego konkursu.


Obszar tematyczny projektu:

inżynieria środowiska, chemia.


Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwaw linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.